HỎI ĐÁP VỀ TÊN MIỀN gTLD


1. Đăng ký Tên miền:

1.1 Quy trình đăng ký tên miền:
- Người sử dụng có thể đăng ký tên miền theo qui trình đăng ký tên miền sau đây:


2.2 Yêu cầu xác nhận thông tin chủ thể tên miền sau khi đăng ký:
- Theo thỏa thuận Nhà đăng ký giữa P.A Việt Nam và ICANN (RAA) yêu cầu Nhà đăng ký phải xác minh với Chủ thể đăng ký tên miền để xác minh thông tin liên hệ. Việc xác mình này sẽ được Nhà đăng ký thực hiện hàng năm để đảm bảo thông tin liên hệ được chính xác và cập nhật. Tên miền có thể bị tạm dừng nếu chủ thể không thực hiện việc xác nhận này. Khi tên miền bị tạm dừng sẽ làm chọ trang web và email của tên miền ngừng hoạt động. Việc tạm dừng này sẽ không ảnh hưởng đến vòng đời tên miền và việc gia hạn tên miền. 
- Sau khi đăng ký tên miền, chủ thể tên miền sẽ nhận được một email từ Nhà đăng ký để xác nhận thông tin đăng ký của mình có chính xác không?
- Nếu thông tin của chủ thể đăng ký tên miền là chính xác thì chủ thể phải click vào link xác nhận trên email để xác nhận.
- Nếu chủ thể không xác nhận trong thời gian nhà đăng ký qui định. Tên miền sẽ bị tạm dừng hoạt động cho đến khi chủ thể xác nhận thông tin.

2. Gia hạn Tên miền:

2.1 Vòng đời tên miền của tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD):

- Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 30 ngày tính từ ngày hết hạn để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
- Sau 30 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn. Tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái phải mua lại với giá cao (Redemption). Trong vòng 35 ngày kế tiếp chủ thể có quyền khôi phục lại tên miền theo quy trình ở mục 2.3 bên dưới.
- Sau 35 ngày kể từ khi tên miền chuyển sang trạng thái phải mua lại với giá cao. Nếu chủ thể tên miền không thực hiện khôi phục thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xóa trong 5 ngày kế tiếp.
- Sau 5 ngày kể từ khi chuyển tên miền sang trạng thái xóa, tên miền sẽ bị xóa và chuyển sang trạng thái cho phép đăng ký mới.

2.2 Quy trình gia hạn tên miền:
- Chủ thể tên miền có thể Gia hạn tên miền theo qui trình Gia hạn tên miền bằng tay sau đây: - Chủ thể tên miền cũng có thể sử dụng tính năng gia hạn tự động tên miền (Auto-Renew) như sau:

2.3 Quy trình phục hồi tên miền quá hạn đã chuyển sang trạng thái phải mua lại với giá cao (Redemption):
- Khi tên miền đã quá hạn mà Chủ thể tên miền không gia hạn, sau 30 ngày (thời gian này tùy thuộc vào từng loại tên miền) kể từ ngày hết hạn thì tên miền sẽ bị chuyển sang trạng thái phải mua lại với giá cao (redemption). Phí khôi phục lại tên miền được quản lý bởi Nhà Đăng ký P.A Việt Nam đối với các tên miền thông thường là 150 USD cộng với phí gia hạn tên miền tốt thiểu 1 năm. Việc thu phí khôi phục chỉ được thực hiện khi chúng tôi thực hiện khôi phục tên miền thành công. Chúng tôi sẽ không hoàn lại phí sau khi Chủ thể tên miền đăng ký thực hiện việc khôi phục và việc thực hiện khôi phục đã thành công. 
- Quy trình khôi phục tên miền ở trạng thái phải mua lại với giá cao (Redemption):
3. Chuyển Tên miền giữa các Nhà đăng ký:

3.1 Tranfer tên miền là gì?
Khi bạn đăng ký một tên miền, tên miền này sẽ được quản lý bởi Nhà đăng ký tên miền, một công ty đảm bảo rằng tên miền của bạn "hoạt động" về mặt kết nối với trang web và gửi email của bạn. Nếu bạn thay đổi nhà đăng ký, thay đổi đó được gọi là transfer tên miền.

3.2 Quy trình transfer tên miền:

3.3 Các qui định liên quan đến việc transfer tên miền:
- Để transfer được tên miền, thì tên miền phải thõa mãn các yêu cầu sau:
+ Tên miền đã được đăng ký ít nhất 60 ngày kể từ ngày đăng ký.
+ Tên miền phải còn hạn - tốt nhất là còn hạn tối thiêu 7 ngày.
+ Khi Chủ thể tên miền thay đổi thông tin whois tên miền thì phải sau 60 ngày mới được thực hiện việc transfer tên miền.
X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !