Cụ thể, Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của Hà Nội đặt ra mục tiêu tổng quát là đưa Thành phố trở thành địa phương đứng đầu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cả nước với 3 hướng chính là đứng đầu trong xây dựng chính quyền điện tử; đứng đầu trong ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đứng đầu trong phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Đến năm 2015, Hà Nội phấn đấu hoàn thành cơ bản nền tảng chính quyền điện tử, cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản đạt mức 3… Đến năm 2020, cơ bản hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử thống nhất trong toàn bộ máy chính quyền, 50% dịch vụ công được cung cấp đạt mức 3 và 4.

Với mục tiêu đứng đầu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Tp.Hà Nội sẽ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nông nghiệp - nông thôn,…

Đối với ngành công nghiệp công nghệ thông tin, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2015 đạt doanh thu khoảng 5 tỷ USD (so với 18 tỷ USD của cả nước), tốc độ tăng trưởng khoảng 25%, nhân lực chiếm ¼ so với cả nước.

Đến năm 2020, doanh thu tăng lên 10 tỷ USD so với 25-27 tỷ USD doanh thu của cả nước, tăng trưởng xấp xỉ 25%, nhân lực chiếm 30% của cả nước với khoảng 300.000 người.

Để thực hiện các mục tiêu trên, theo dự thảo quy hoạch, Hà Nội dự tính phải huy động từ các nguồn đầu tư khoản vốn lên tới 59.558,2 tỷ đồng (tương đương gần 3 tỷ USD). Trong đó, ngân sách Thành phố dự kiến đảm nhận được khoảng 8.032 tỷ đồng, còn lại 51.505 sẽ được kêu gọi từ các nguồn xã hội hóa.

Dự thảo cũng cho biết, đến năm 2020, Hà Nội cần khoảng 700 nghìn nhân lực công nghệ thông tin cho các lĩnh vực khác trong xã hội.

Theo VnEconomy