Nếu xét riêng khu vực ASEAN thì Việt Nam đang đứng ở vị trí số 4 về mức độ ứng dụng CNTT, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Minh Hồng chia sẻ trong lễ công bố “Giải thưởng Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2011”, diễn ra sáng 05/04 tại Hà Nội.


Theo Thứ trưởng Hồng, thời gian qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong khối cơ quan NN đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các Bộ, ban, ngành, đồng thời trình Thủ tướng ban hành một số nghị định về cung cấp dịch vụ công, Chỉ thị về tăng cường sử dụng thư điện tử giữa các cơ quan. Bộ cũng đã trình chỉ thị về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong khối NN và sắp ban hành trong thời gian tới.

Mục đích của Giải thưởng Ứng dụng CNTT là nhằm tiếp tục tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả trong cơ quan nhà nước, từ Trung ương đến cơ sở, hướng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

Lễ trao Giải thưởng Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2011 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 5/2012.

Giải thưởng Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2011 sẽ trao tặng 6 Giải thưởng chính và 5 Giải thưởng thành phần cho các cơ quan nhà nước, cụ thể:

a) Giải thưởng chính

1. Cơ quan nhà nước cấp Bộ ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

2. Cơ quan Trung ương, các tổ chức Chính trị - Xã hội ứng dụng CNTT hiệu quả nhất 

3. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

4. Cơ quan nhà nước cấp Tổng cục, Cục và tương đương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

5. Cơ quan nhà nước cấp Sở ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

6. Cơ quan nhà nước cấp quận, huyện ứng dụng CNTT hiệu quả nhất.

b) Giải thưởng thành phần

1. Cơ quan nhà nước cấp Bộ có Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) cung cấp đầy đủ thông tin nhất;

2. Cơ quan nhà nước cấp Bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả nhất;

3. Cơ quan Trung ương, các tổ chức Chính trị - Xã hội có Trang/Cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin nhất;

4. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Trang/Cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin nhất;

5. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả nhất.


Theo Vietnamnet