Thỏa thuận sử dụng tên miền quốc tế

Thỏa thuận đăng ký tên miền gTLD

1. Nguyên tắc chung đăng ký tên miền gTLD:

 • Chủ thể tên miền phải tuân thủ Thỏa thuận sử dụng chung của P.A Việtn Nam
 • Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.
 • Chủ thể tên miền phải phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.
 • Chủ thể tên miền phải gTLD tại Việt Nam cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ “Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền quốc tế” tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 44, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 03/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.
 • Chủ thể tên miền phải tuân thủ mọi quy định của ICANN về việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế: Quyền và trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền quốc tế

2. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể đăng ký tên miền gTLD:
2.1 Quyền:

2.2 Nghĩa vụ:

 • Có các trách nhiệm khi đăng ký tên miền gtld mà ICANN đã công bố tại link: Quyền và trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền quốc tế
 • Chủ thể phải nộp “Bản khai đăng ký tên miền” theo mẫu Nhà đăng ký cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tên miền theo quy định.
 • Khi thay đổi tên gọi của các nhân, các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, hộp thư điện tử, giấy tờ tùy thân thì cá nhân, cơ quan, tổ chức, phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký biết để cập nhật lên lên hệ thống và CSDL của tên miền, đảm bảo thông tin chính xác.
 • Khi có sự thay đổi thông tin đã thông báo, tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải sử dụng tên truy cập và mật khẩu đã được cấp để thực hiện việc bổ sung, thay đổi hay xóa các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đang sử dụng tại địa chỉ : www.thongbaotenmien.vn.
 • Nhà đăng ký không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định này.
 • Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.
 • Chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://www.thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.
 • Hướng dẫn khai báo tên miền Quốc tế sau khi đăng ký
 • Chủ thể tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, nộp phí duy trì trước ngày tên miền hết thời hạn.
 • Có nghĩa vụ chấp nhận rằng P.A Việt Nam và cơ quan đăng ký có quyền từ chối việc transfer tên miền trong các trường hợp dưới đây:- Đối với các tên miền cấp cao dùng chung gTLD, new gTLD:  Không được chuyển đổi nhà đăng ký tên miền trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới; hoặc vừa thực hiện chuyển đổi nhà đăng ký; hoặc vừa thay đổi thông tin whois của tên miền. 
  - Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm.
  - Tên miền đang trong quá trình xử lý chuyển nhượng cho chủ thể khác.
  - Tên miền chưa hoàn tất thanh toán.

3. Quyền và nghĩa vụ của nhà đăng ký - P.A Viet Nam

3.1 Quyền:

 • P.A có quyền tạm dừng tên miền của bạn nếu bạn không gia hạn khi tên miền hết hạn.
 • P.A có quyền tạm dừng tên miền của bạn nếu bạn vi phạm các qui định sử dụng tên miền trong thỏa thuận này.

3.2 Nghĩa vụ:

 • Hỗ trợ người dùng đăng ký và gia hạn tên miền
 • Cung cấp công cụ để người dùng quản trị tên miền
 • Đảm bảm hệ thống DNS của tên miền hoạt động ổn định.
 • Hỗ trợ người dùng khi tên miền gặp sự cố
 • Hỗ trợ người dùng khi có tranh chấp tên miền
 • Chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế cho công cộng, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải gửi báo cáo việc cung cấp dịch vụ cho Bộ thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).
 • Trước ngày 15 của tháng đầu tiên hàng quý, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về VNNIC trên môi trường mạng theo hướng dẫn chi tiết được quy định tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn.
 • Nội dung chi tiết đề nghị xem tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân;
 • Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 23 Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế mà mình quản lý;

4. Tranh chấp tên miền quốc tế: P.A Việt Nam tuân thủ chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN: Tại đây
5.  Một số lưu ý về tên miền quốc tế: Tại đây
6. Vòng đời tên miền quốc tế P.A Việt Nam: Tại đây
7. Các văn bản pháp lý cần tham khảo: Tại đây

X

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesChat với sales
Tên miền đã có sở hữu !